Teknik- och exploateringskontoret gör en pudel om de fasta
torgplatserna som hyrs ut för halva priset

I ett tidigare inlägg redovisades att Mälarötorgs fasta torgplatser hyrts ut av Teknik- och exploateringskontoret för hela 2017 till Fastighetsbolaget Ekerö Strand.
Hyreskostnaden är halva det belopp som kommunfullmäktige beslutat. Fastighets-
bolaget hyr sedan ut platserna för dubbla det belopp fastighetsbolaget betalat till kommunen trots att Kommunfullmäktige beslutat att vidareuthyring inte får ske.

En enskild Ekeröbo överklagade Teknik- och exploateringskontorets beslut till  Förvaltningsrätten.
Vid domstolens laglighetsprövning  fick Teknik- och exploateringskontoret  möjlighet att yttra sig om den person som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter. Men kontoret hade efter Ekeröbloggens tidigare inlägg gjort en pudel och sagt upp avtalet, daterat 27 februari, med omedelbar verkan.

Men formellt är det Tekniska nämnden som gör en pudel då avtalet sägs upp på delegation av Tekniska nämnden av samme person som på delegation utarbetade och undertecknade avtalet.

Många underliga turer i detta ärende
Vid Tekniska nämndens sammanträde den 16 mars 2017 redovisades i delegationsbeslut för Tekniska nämnden att alla fasta saluplatser överlåtits till Elisby Fastigheter AB från mars till december. Elisby Fastighets AB etablerades i juli 2016 och företaget hade då existerat ca 9 månader.

När avtalet med Elisby Fastigheter AB efterfrågas finns inget avtal. Avtalet är tecknat med annat bolag än det som nämns i delegationsbeslutet, Fastighetsbolaget Ekerö Strand. Men båda företagen har samma adress på Nybrogatan i Östermalm. Den som undertecknat avtalet sitter i 22 bolagsstyrelser.

Omöjligt för allmänheten att få full insyn i detta ärende
Det sägs i såväl delegationsbeslutet som i avtalet att överenskommelsen tillkommit på initiativ av Elisby Fastighets AB.

Men aktomslaget/dagboksbladet består bara av avtalet samt delegationsbeslutet. Utöver detta har ingen in- eller utgående handling eller tjänsteanteckning registrerats i ärendet. Det gör att det är omöjligt för allmänheten att få full insyn i detta ärende.

Det finns fler märkliga händelser redovisade i det tidigare inlägget.

Redaktionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.