Allvarligt brott mot kulturminneslagen på Munsö i Ekerö

På Munsö har någon nyligen eldat mycket kraftigt på flera gravar i ett gravfält från järnåldern. Kulturarvet har en stark ställning i svensk lagstiftning och är den äldsta fornminneslagen i världen (1666). Fornminnesbrott är straffbara gärningar.

Som framgår av kartan nedan ligger gravfältet tvärs över vägen vid Munsö skola.
Fornminnesbrottet har anmälts till Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för fornminnen.

I anmälan namnges en familj som enligt uppgift eldat sly relativt nyligen på aktuell plats. Men det är inte styrkt i anmälan att den namngivna familjen har utfört eldningen.

Fornminnesbrott av normalgraden bedöms påföljdsmässigt på samma nivå som snatteri medan grovt fornminnesbrott inte når upp till nivån av grov stöld som är satt till fängelse i högst sex år.

Det är upp till Länsstyrelsen att göra en formell polisanmälan av fornminnesbrottet. Texten fortsätter efter nedanstående bilder.
Gravfältet är tydligt markerat. Den som eldat kan därför inte hävda att eldningen på järnåldersgravarna gjordes av okunnighet.

I anmälan står: ”Rakt ovanpå stenpackningen på flera av stensättningarna ligger det stora mängder sot, kol och sand. Stenarna i packningen hade i många fall spruckit helt och hållet av hettan. Moderna järnspikar och andra rester av järn kan ses i sanden och i sotet/kolen som ligger på gravarna”.

”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla.”

Så inleds kulturmiljölagen som är den centrala lagen för kulturmiljövården. Här anges att länsstyrelsen har tillsyn över kulturminnesvården i länet.

Uppdraget består i att skydda, vårda, informera om och öka tillgängligheten till våra fornlämningsmiljöer, så att både dagens och morgondagens generationer kan förstå och uppleva det historiska kulturarvet.

Riksantikvarieämbetet har överinseende över kulturminnesvården i landet.

Riksantikvarieämbetets beskrivning av det aktuella gravfältet före skändningen
Gravfältet består av en rund hög, 13 runda gräsbevuxna stensättningar och en triangulär stensättning. Den senare har 6 m i söder kantade av stenar och ligger omedelbart öster om den lilla vägen. Högen är 10 m och de övriga gravarna är 5- 6 m i diameter.
Redaktionen

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.