Om Ekeröbloggen

Från 2008-01-25

Ekeröbloggen lyser på Ekerös mörka partier. Den skall vara en mötesplats för rak information och öppen diskussion.

Här kan du läsa om sånt som är bra för Ekeröbor att känna till. Du kan också skriva insändare och berätta om saker som du tycker att folk borde veta om Ekerö.

Du har meddelarskydd och meddelarfrihet. Ekeröbloggen har utgivningsbevis och den ansvarige utgivaren har ansvar för allt som publiceras. Du har rätt att vara anonym om du vill. Ditt namn får inte lämnas ut och offentliga arbetgivare/myndigheter får inte efterforska vem som lämnat uppgifter. Men tänk på att det du skriver får större tyngd om du väljer att sätta ut ditt namn!

Anonymitets- och meddelarskyddet innebär att alla som lämnar informationer till Ekeröbloggen är skyddade av grundlagen.

Det är för tyst här i kommunen. Vi som tagit initiativet till Ekeröbloggen vill att Ekerö skall bli ett ännu bättre ställe att bo och leva på. Det har saknats ett diskussionsforum som sätter ljuset på frågor som är värda att titta närmare på och fundera kring.

Ekeröbloggen är ett ideellt projekt. Bloggen eller redaktionsrådet har ingen egen ”gemensam” åsikt i de sakfrågor som diskuteras. Var och en står för sin åsikt. Vi vill gärna att olika politiska åsikter kommer till uttryck i artiklar och inlägg. Vår gemensamma värdegrund är FN:s konventioner om mänskliga rättigheter.

Tänk på att de som skriver kan ha ett egenintresse i sakfrågorna eller representera egna eller andras ekonomiska intressen. Läs därför allt med kritiska ögon och bilda dig en egen uppfattning, gärna med hjälp av flera olika källor.”

Redaktionsråd & ansvarig utgivare
Gösta Olsson, Ekerö
Anna Vestergren, Ekerö
Läs mer om redaktionsrådet!
Ansvarig utgivare: Per Eskilsson

Kontakt
www.ekerobloggen.se
Floravägen 19, 178 33 Ekerö
Tel 08-56030333

E-post insändare och artiklar: forum@ekerobloggen.se

Publiceringsregler
Vi följer i tillämpliga delar de etiska reglerna för press, radio och tv. Punkt 13 i reglerna:

”Sträva efter att ge personer, som kritiseras i faktaredovisande material tillfälle att bemöta kritiken samtidigt. Sträva också efter att återge alla parters ståndpunkter”

är dock inte anpassad till bloggmediets förutsättningar och tillämpas därför inte strikt.

Bloggen är ett snabbt medium som ger dem som kritiseras möjlighet att svara med en kommentar eller mejla ett eget inlägg till redaktionen. Då bloggen drivs ideellt på fritiden skulle det bli orimligt betungande att ta kontakt med alla parter före publicering.

Citera & kopiera
Ekeröbloggen får citeras och kopieras i obegränsad omfattning men du måste alltid ange författare och Ekeröbloggen – www.ekerobloggen.se samt, i förekommande fall, fotografens namn. Webb­plat­s­en har ut­giv­nings­be­vis och grund­lags­skydd.

Cookies
Ekeröbloggen an­vän­d­er cookies för fle­ra funk­tion­er. En cookie är en li­t­en da­ta­fil som lag­ras i din da­t­or. Vå­ra cookies inne­hål­l­er ingen per­son­in­for­ma­tion. Om du in­te accep­te­r­ar cookies kan du stänga av dem i din webb­läs­a­re. Vis­sa de­l­ar av hem­si­d­an kom­mer då inte att fun­ge­ra kor­rekt.